Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Responsive Website.biz.
 2. Opdrachtnemer: Responsive Website.biz is de website en handelsnaam. Zij wordt wettelijk vertegenwoordigd door Appelman Events, gevestigd te Zandvoort (K.v.K 3421 8276). Hierna vermeld als Responsive Website.biz
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Responsive Website.biz.
 4. Geslacht: Deze Algemene voorwaarden zijn genderneutraal. In de Nederlandse taal zijn beperkingen. Waar in de overeenkomst wordt gesproken over ‘hij’ mag men ook lezen ‘zij’.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Responsive Website.biz gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Responsive Website.biz verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Responsive Website.biz verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Responsive Website.biz en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Responsive Website.biz en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Responsive Website.biz gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. Responsive Website.biz is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan:
  1. door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Responsive Website.biz wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
  2. door de opdrachtgever en opdrachtnemer telefonisch - via geluidsopname van het gesprek - zijn overeengekomen en aanvaard door beide partijen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Responsive Website.biz zijn geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen
  1. middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  2. Of telefonisch - via geluidsopname van het gesprek - zijn overeengekomen en aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Responsive Website.biz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Berichten zoals via e-mail, sms, Whatsapp en andere communicatiemiddelen worden gebruikt bij worden ook gerekend tot schriftelijke middelen.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Responsive Website.biz gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Responsive Website.biz van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf . Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Responsive Website.biz aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
 4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 5. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Responsive Website.biz mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Responsive Website.biz zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Responsive Website.biz steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Responsive Website.biz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Responsive Website.biz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Responsive Website.biz zijn verstrekt, heeft Responsive Website.biz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Responsive Website.biz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Responsive Website.biz kenbaar behoorde te zijn.
 5. Responsive Website.biz zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Responsive Website.biz het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Responsive Website.biz hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door Responsive Website.biz of door Responsive Website.biz ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Responsive Website.biz voor eventuele aanspraken, ook niet van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die gerelateerd is aan de opdrachtgever. Dit geldt ook voor opdrachten die raakvlakken hebben met rechtspraak, zoals de AVG.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Responsive Website.biz op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Responsive Website.biz worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Responsive Website.biz. Responsive Website.biz is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Responsive Website.biz opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Responsive Website.biz van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Responsive Website.biz kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Responsive Website.biz gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Responsive Website.biz heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Responsive Website.biz niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Responsive Website.biz zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Responsive Website.biz kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan Responsive Website.biz verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Responsive Website.biz ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Responsive Website.biz voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Responsive Website.biz en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Responsive Website.biz zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Responsive Website.biz gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Responsive Website.biz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Responsive Website.biz geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Derden

 1. Responsive Website.biz is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Responsive Website.biz doorgevoerd.
 2. Responsive Website.biz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Responsive Website.biz vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Responsive Website.biz of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Responsive Website.biz.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Responsive Website.biz slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Responsive Website.biz verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Responsive Website.biz behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
 3. De (persoons-)gegevens die aan Responsive Website.biz worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties en de AVG wet die per 25 mei 2018 is ingegaan. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 18. Exclusiviteit en Non-Concurrentie

 1. Opdrachtgever verleent aan Responsive Website.biz voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.
 2. Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van Responsive Website.biz direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Responsive Website.biz, tenzij Responsive Website.biz hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.
 3. Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding dan wel EUR 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Responsive Website.biz om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van Responsive Website.biz zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 19. Intellectuele rechten

 1. Alle door Responsive Website.biz verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Responsive Website.biz openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Responsive Website.biz en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Responsive Website.biz.
 2. Responsive Website.biz behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Responsive Website.biz voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
 4. Indien Responsive Website.biz bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Responsive Website.biz, dan wel de derde partij.

Artikel 20. Honorarium

 1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Responsive Website.biz, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. Responsive Website.biz heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.

Artikel 21. Klachten

 1. Iedere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.
 2. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 22. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Responsive Website.biz heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 23. Slotbepalingen

 1. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. Responsive Website.biz heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 3. Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Responsive Website.biz het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.
 4. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.
 5. Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 6. Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Haarlem, tenzij Responsive Website.biz anders beslist.
 7. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 31 mei 2018 en vervangen alle voorgaande versies.